Seksyen Belanjawan
Unit Belanjawan I & II
Unit Perolehan & Harta
Hubungi Kami
Unit Belanjawan I & II

Seksyen ini melalui Unit Belanjawan I dan II adalah bertanggungjawab terhadap peruntukan Negeri dan Imbuhbalik (Persekutuan).

Memberikan khidmat dan sokongan kepada semua Bahagian di Jabatan Pertanian dari segi :

  • penyediaan anggaran belanjawan,
  • permohonan peruntukan,
  • permohonan tambahan/ pindahan/ pelarasan peruntukan
  • laporan prestasi perbelanjaan

bagi peruntukan Negeri dan Imbuhbalik Persekutuan yang diterima untuk memastikan Belanjawan Jabatan dilaksanakan dengan teratur dan mengikut tempoh yang telah ditetapkan serta mengawal perbelanjaan supaya tidak melebihi daripada peruntukan yang diluluskan.

 • Mengurus penyediaan belanjawan Pembangunan Lima Tahun (Rancangan Malaysia) & Tahunan Negeri serta Imbuhbalik Persekutuan.
 • Mengurus penyediaan cadangan Anggaran Perbekalan Tahunan Negeri serta Imbuhbalik Persekutuan.
 • Mengurus Permohonan Pengeluaran Peruntukan Pembangunan Negeri dan Imbuhbalik Persekutuan.
 • Mengurus permohonan peruntukan tambahan (Peruntukan Perbekalan / Negeri/ Imbuhbalik Persekutuan).
 • Mengurus pindahan peruntukan.
 • Mengurus Anggaran Hasil Jabatan.
 • Menyedia dan mengemaskini laporan Kemajuan Fizikal dan Kewangan Projek (SPINS+ dan SPP2).

 1. Memberikan khidmat nasihat tentang penyediaan dan pengurusan belanjawan setiap Bahagian/ Seksyen
 2. Menyediakan Buku Cadangan Belanjawan Tahunan (Pembangunan Negeri/ Imbuhbalik Persekutuan/ Perbekalan)

Unit Perolehan & Harta

Unit Perolehan dan Harta in dipertanggungjawabkan untuk mengurus perolehan dan harta bagi Jabatan.

Melalui Unit Perolehan dan Harta, Unit ini dipertanggungjawabkan untuk ;

 1. Merancang perolehan, mengurus, memantau dan membuat pembayaran ke atas perolehan yang dilaksanakan.
 2. Unit ini juga menyelaras pengurusan aset Jabatan dan aktiviti perolehan harta Jabatan dengan teratur selaras dengan tatacara, peraturan dan garispanduan perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa.

 • Merancang perolehan Jabatan, menyediakan dokumen tender/sebutharga,   mempelawa tender/sebutharga; dan melantik kontraktor
 • Mengurus pembayaran perolehan yang siap dilaksanakan
 • Menyediakan laporan pelaksanaan projek
 • Menyelaras dalam pengurusan aset jabatan
 • Menyelaras dalam pengurusan stor jabatan

 1. Memberikan khidmat nasihat tentang penyediaan dan pengurusan belanjawan setiap Bahagian/ Seksyen
 2. Menyediakan Buku Cadangan Belanjawan Tahunan (Pembangunan Negeri/ Imbuhbalik Persekutuan/ Perbekalan)

Hubungi Kami

En. Saplin Jani

Penolong Pengarah Pertanian

Seksyen Belanjawan

Tel: 088-283207

Fax: 088-283247

Saplin.Jani@sabah.gov.my

Pn. Razilah Latip

Pegawai Pertanian

Unit Belanjawan I

Tel: 088-283292

Fax: 088-283247

Razilah.Latip@sabah.gov.my

Pn. Dynon Affendy Koroh

Pegawai Pertanian Kanan

Unit Belanjawan II

Tel: 088-2832411

Fax: 088-283247

Dynon.Koroh@sabah.gov.my

Pn. Fadzedah Noor Gulamhaidar

Pegawai Tadbir

Unit Perolehan & Harta

Tel: 088-283247

Fax: 088-283247

Fadzedah.gulamhaidar@sabah.gov.my

Pn. Irine J.Sompud

Pen. Pegawai Pertanian Kanan

Perbekalan Negeri

Tel: 088-2832244

Fax: 088-283247

Irine.Sompud@sabah.gov.my

En. Teo Thin Hwa

Pen. Pegawai Tadbir Kanan

Unit Perolehan & Harta

Tel: 088-283247

Fax: 088-283247

 

 

menu
menu
Scroll Up
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly